A/B testiranje za poboljšanje PPC kampanje

Da bi PPC kampanja bila uspešna, neophodno je pisati dobre AdWords reklame i koristiti kvalitetne landing stranice. Ukoliko se opredelite za ovakav vid oglašavanja, vrlo je važno sve elemente uskladiti, tako da najbolje prikažu uslugu ili proizvod koji prodajete. Podjednako je važno da sav materijal redovono testirate, služeći se A/B test metodom.

A/B test je metoda kojom se mogu testirati landing stranice i AdWords reklame. Svrha ove metode, jeste da pokaže koliko bi se mogla uvećati konverzija, promenom određenih segmenata reklame ili landing stranice.

Primenom A/B testiranja, možete da postignete:

Povećanje kvaliteta PPC reklame

Kvalitet AdWords reklame (PPC), izračunava se na osnovu sledećih parametara:

 • pretpostavljenog CTR (click-through-rate)
 • kvaliteta landing stranice
 • relevantnosti ključnih reči za Ad group (reklamnu grupu)

Uspeh PPC kampanje, definisan je parametrima, kao što su kvalitet reklame i funkcionalnost landing stranica. PPC marketing je „teži“, jer trpi manje grešaka, budući da u njega direktno ulažete novac, pre nego što napravite samu kampanju.

Važno je da već od prvog pokušaja i prve kampanje, optimizujete i podesite sve parametre, prema određenom cilju ili željenom ROI (Return on Investment).

Digitalni marketing donosi mogućnost analitike, merenja i proračunavanja odnosa uloženog napora i ostvarenih rezultata. SMART metodologija je primer odlične analitike, budući da zahteva da postavimo tačne, određene i proverljive ciljeve. Da bi se PPC reklame dodatno optimizovale, neophodno je izvršiti A/B testiranje.

Analitika će pokazati da li unošenje sitnih izmena, utiče na povećavanje stepena konverzije i, samim tim, kvalitet vašeg poslovanja. Analiza i optimizacija PPC kampanje, putem uređivanja reklama i optimizacije landing stranice, uspešno smanjuju i cenu kampanje. Izvodimo zaključak, da će se, na taj način, vaš ROI višestruko povećati u odnosu na inicijalno ulaganje u samu kampanju.

Ostvarivanje većeg procenta konverzije

Kako biste ostvarili zadatak oglašavanja i cilj samog poslovanja, morate povećati procenat konverzija. Osim na prodaju proizvoda ili usluga, konverzija se može odnositi i na:

 • preuzimanje materijala
 • deljenje podataka (imejl adresa)
 • prijavljivanje za vebinar

Ukratko, konverzija može biti bilo koja akcija, koju želite da posetioci vašeg sajta preduzmu. Svako poslovanje, koje zasniva promociju svojih proizvoda na digitalnom marketingu, oslanja se na stopu konverzije. Stopa ostvarene konverzije je direktno merilo uspešnosti vašeg onlajn poslovanja.

A/B test je alat kojim se, pored merenja stepena konverzije, može uticati i na njegov porast.

Prilikom A/B testiranja landing stranice, možete analizirati:

 • headline i subheadline
 • raspored slika i videa
 • kopi (sama ponuda na landing stranici)
 • testimonials (izjave o vašem proizvodu ili usluzi)
 • CTA ili call-to-action

Moguće je sprovesti A/B test i za samu reklamu, tako što ćete iskoristiti opciju ad variations. Dalje možete menjati headline, deskripciju ili druge parametre AdWords reklame.

Ukoliko testirate previše parametara odjednom, ili koristite previše A/B testova, rizikujete da sprovedete pomešanu i netačnu analizu. Cilj svakog A/B testa je da pruži tačne informacije, na osnovu kojih možete poboljšati određene elemente i omogućiti što veći ROI.

Optimizacija nivoa konverzije, primenom A/B testiranja, za cilj ima poboljšanje PPC kampanje. Osnovni cilj jeste ostvariti što viši ROI, kako biste uloženi novac makar duplirali. Testiranje služi da vam omogući bolje poslovanje.

Omogućavanje dalje optimizacije i uspešnijeg poslovanja

Niti jedna strategija digitalnog marketinga, ne koristi se jednokratno Kako smo ranije već naveli, snaga digitalnog marketinga, leži u mogućnosti merenja i optimizacije podataka.

A/B test je jedan od najbržih načina merenja i optimizacije kvaliteta i uspešnosti, pojedinačnih segmenata PPC kampanje. Možete u potpunosti da se oslonite na strategiju zasnovanu na ovako dobijenim podacima.

Primenom A/B testiranja, unapredićete svoje onlajn poslovanje. PPC marketing omogućava “kupovinu“ saobraćaja u pretraživačima, a landing stranice realizuju željenu konverziju.

Kombinovanjem i optimizacijom, pomoću A/B testiranja, ostvarićete najveći profit, omogućićete dalje oglašavanje i osigurati trajnost onlajn nastupa i poslovanja.